KURULUŞ AMACI VE YASAL DAYANAĞI NEDİR?
Kriz Merkezi Teşkilatı
      Kriz durumlarında Kriz Merkezinin teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle krizin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla; Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönergesi ve İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi esaslarına göre Yönergenin kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlçe Kaymakamlığına dağıtımları yapılmıştır. 
Yönergenin uygulanmasından Kaymakam, hizmetlerin yürütülmesinden birimlerin en üst amirleri sorumlu kılınmıştır.
Kriz Yönetimini Gerektiren Haller
     Kriz Yönetimini gerektiren; dış tehdit, yaygın şiddet hareketleri, tabii afetler, iltica ve büyük nüfus hareketleri, tehlikeli salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal tehlikeler, ağır ekonomik bunalım durumlarında faaliyete geçecek olan İlçe Kriz Merkezinin, gerektiğinde uygulamaya konulmak üzere vardiya listeleri, her kriz haline göre 3 vardiya şeklinde olayın özelliği itibariyle koordinatör birimce hazırlanarak Valilik Makamına onaylatılmıştır.
Kriz Merkezi Teşkilat Yapısı
  İlçemiz  Kriz Merkezi, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
  1. Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu 
  2. Sekreterya 
  3. İşlem Kısmı 
  4. Muhabere Kısmı 
  5. İdari Kısım 
İlçemiz Kriz Merkezi; 96/8716 Sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile İlçe Kriz Merkezi Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere, ilgili birimlerin temsilcilerinden Kaymakamın emri ile kurularak çalıştırılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır - 2016 -  Tasarımcı : Fırat Gündüz.  -  E-Posta :  firat.gunduz@icisleri.gov.tr